Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Νόμου 4555/19-7-2019 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) » (Α΄133),αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σ’ αυτούς ο Δήμαρχος.

 2. Την υπ’ αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.

 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου33 ν. 4483/2017 , αναφορικά με την αντιμισθία.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 68, του Ν.4555/2018, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν (4) Αντιδήμαρχοι.

 5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2γ του ν. 4623/2019 όπως αντικατέστησε το άρθρο 59 παρ. 4 του Ν.3852/2010.

 6. Τις πολλές και διευρυμένες αρμοδιότητες του νέου Δήμου Αμαρίου.

 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρίου (ΦΕΚ 2123/22-09-2011 όπως τροποποιήθηκε ΦΕΚ 2617/16-10-2013)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΜΑΡΙ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ » κ. Κλάδο Βασίλειο του Εμμανουήλ, Τρουλλινού Κυριακή του Γεωργίου, Φραγκιουδάκη Μενέλαο του Σταματίου και Χαριτάκη-Μανουσάκη Ζηνοβία του Αντωνίου,

Αντιδημάρχους Δήμου Αμαρίου από 01-09-2019 έως 31-08-2020 και τους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο , όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :

1. Στον κ. Κλάδο Βασίλειο του Εμμανουήλ μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Κουρητών και να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού

 • Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Κουρητών.

 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.

 • Την ευθύνη του θέματος των Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτροφωτισμού.

 • Την υπογραφή σε θέματα αρμοδιότητας του.

 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων

 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο του Σταματίου

2. Στην κ. Τρουλλινού Κυριακή του Γεωργίου μεταβιβάζονται οι

παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου.

 • Την ευθύνη για την διαχείριση, συντήρηση, εποπτεία οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου πλην απορριμματοφόρων Δήμου Αμαρίου

 • Την ευθύνη για τις προμήθειες του Δήμου πλην αυτές που αφορούν την ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, βιολογικούς.

 • Την ευθύνη κατανομής του εργατοτεχνικού προσωπικού (οδηγοί, χειριστές, εργάτες γενικών καθηκόντων κ.τ.λ.).

 • Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας της καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες

 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων

 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την

Αντιδήμαρχο κ. Χαριτάκη – Μανουσάκη Ζηνοβία

3. Στον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο του Σταματίου μεταβιβάζονται οι

παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Συβρίτου.

 • Την ευθύνη για Ύδρευση- Άρδευση- Αντλιοστάσια –Αποχέτευση-Βιολογικούς Δήμου Αμαρίου, του προσωπικού που απασχολείται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες(Τεχνίτες υδραυλικοί, υδρονομείς) όπως επίσης τις προμήθειες που αφορούν τον τομέα αυτό.

 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων στη Δ.Ε. Συβρίτου.

 • Την ευθύνη αποκομιδής και Διαχείριση των απορριμμάτων στη πηγή σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς του Δήμου Αμαρίου, θέματα Περιβάλλοντος του Δήμου, της ανακύκλωση (Εναλλακτική Δημοτικών αποβλήτων Συσκευασίας), την ευθύνη διαχείρισης συντήρησης των απορριμματοφόρων και του προσωπικού που απασχολείται στην

αποκομιδή.

 • Την ευθύνη των θεμάτων Υγείας

 • Την υπογραφή για θέματα της αρμοδιότητας του.

 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.

 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο κ. Κλάδο Βασίλειο.

4.Στην κ. Χαριτάκη- Μανουσάκη Ζηνοβία του Αντωνίου μεταβιβάζονται οι

παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού – εθελοντισμού- Αθλητισμού.

 • Την ευθύνη για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αρωγής Δήμου Αμαρίου.

 • Την ευθύνη πολιτικής προστασίας του Δήμου Αμαρίου.

 • Την ευθύνη για την οδική σήμανση και γενικότερα τα κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου Αμαρίου.

 • Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας της.

 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.

 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την Αντιδήμαρχο κ.

Τρουλλινού Κυριακή του Γεωργίου

Β. Ορίζει ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Σύμβουλους από 01-09-2019 έως 31-08-2020 της πλειοψηφίας και μεταβιβάζει:

1. Στον κ. Κουρκουλό Παύλο του Ευστρατίου τις αρμοδιότητες :

 • Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την παρακολούθηση – εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στο Δήμο.

 • Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας Δήμου Αμαρίου.

2. Στον κ. Σταθωράκη Γεώργιο του Εμμανουήλ την αρμοδιότητα:

 • Την ευθύνη των θεμάτων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – ΟΓΑ -ΕΦΚΑ – ΕΛΓΑ.

3. Στον κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου τις αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για θέματα παιδείας, και δια Βίου Μάθησης του Δήμου.

 • Την ευθύνη Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

 • Την ευθύνη για την Τουριστική Προβολή του Δήμου.

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου

Παντελής Μουρτζανός

Αριθμός Προβολών: 18