ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

 

Άρθρο 1. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Συνιστάται ομοσπονδία των ανεγνωρισμένων σωματείων των καταγομένων από την Επαρχεία Αμαρίου, του νομού Ρεθύμνου, τα οποία εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Πειραιά. Η επωνυμία της Ομοσπονδίας ορίζεται: “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΑΡΙΟΥ” και η έδρα της είναι η Αθήνα.

 

 

Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ

Η Ομοσπονδία Σωματείων Επαρχίας Αμαρίου επιδιώκει μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, οι οποίοι ενδεικτικός, είναι οι ακόλουθοι:

α) Βασικός σκοπός της Ομοσπονδίας των Αμαριώτικων Σωματείων είναι να εκπροσωπεί ισότιμα, και ισοδύναμα, όλα τα Σωματεία των Αμαριωτών, που επιδιώκουν σκοπούς μη κερδοσκοπικούς, και τα οποία εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Πειραιά και των οποίων οι βασικοί σκοποί είναι κοινοί τόσον μεταξύ τους όσον και με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. Με την συνεργασία των Αμαριώτικων Σωματείων, μέσα στους κόλπους της Ομοσπονδίας, δεν θίγεται η αυτοτέλεια, η ανεξαρτησία και η αυτόνομη δράση των. Όταν πρόκειται όμως για αντιμετώπιση ζητημάτων γενικής φύσεως, καθώς και εξυπηρετήσεως των σκοπών, που καθορίζονται με το καταστατικό αυτό, την πρωτοβουλία θα έχει πάντοτε η Ομοσπονδία και κάθε σχετική ενέργεια θα γίνεται απ΄ αυτήν ή με εντολή της.

β) Ενδεικτικοί – Βασικοί σκοποί της Ομοσπονδίας είναι επίσης:

Η ενίσχυση, μεθόδευση και συντονισμός δράσης των Σωματείων – Μελών της στα κοινά τους συμφέροντα και προς επίτευξη των σκοπών τόσον αυτών, όσον και της Ομοσπονδίας. Η προαγωγή και υλοποίηση του πνεύματος του συνεπαρχιωτισμού. Η δια παντός νομίμου μέσου υποστήριξη και προαγωγή των συμφερόντων της επαρχίας Αμαρίου. Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών, ενίσχυση της κοινωνικής ηθικής και υλικής αλληλεγγύης ανάμεσα στα Μέλη – Σωματεία και τους απανταχού Αμαριώτες.

Η διατήρηση και διαφύλαξη των ιστορικών παραδόσεων, των ηθών και εθίμων της γενέτειρας τους.

Η αξιοποίηση των μορφωτικών, πνευματικών, οικονομικών πηγών και δυνάμεων της Επαρχίας Αμαρίου.

2η σελ καταστατικού

Η συνεχής επαφή και συνεργασία της Ομοσπονδίας με όλα τα Αμαριώτικα Σωματεία, είτε αυτά είναι μέλη της, είτε όχι και με τις τοπικές οργανώσεις, τους Συλλόγους, τους Συνδέσμους και Ομίλους Αμαριωτών οπουδήποτε κι αν εδρεύουν και δρουν, αρκεί οι σκοποί τους να είναι κοινοί με αυτούς της Ομοσπονδίας και πάντοτε για το συμφέρον της Επαρχίας Αμαρίου ή του Αμαριώτικου στοιχείου, όπου κι αν βρίσκεται.

Η συνεργασία της Ομοσπονδίας με κάθε άλλη Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία του Κρητικού στοιχείου, όπου κι αν εδρεύει και δρα, πάντοτε στα πλαίσια της υλοποίησης του Κρητικού Πνεύματος σε γενικά θέματα, που αφορούν την Κρήτη και τους Κρητικούς, όπου κι αν ζουν.

Η απόκτηση Αμαριώτικης Στέγης για να στεγάζει τα μέλη της Σωματεία και για να υποβοηθήσει την δημιουργία πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου των απανταχού Αμαριωτών.

Η δημιουργία Τραπέζης αίματος, κατά τας διατάξεις της κείμενης περί τούτου Νομοθεσίας, για να ενισχύσει την ηθική και υλική αλληλεγγύη σε αναξιοπαθούντες συνεπαρχιώτες. Στην Τράπεζα αίματος, που η Ομοσπονδία θα δημιουργήσει σε Κρατικά Κέντρα αιμοδοσίας, κατά την σχετική περί τούτου Νομοθεσία, θα αποταμιεύεται αίμα εθελοντών αιμοδοτών από μέλη των Σωματείων μελών ή και φίλους της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία θα διαθέτει το αίμα εντελώς δωρεάν αποκλειστικά και μόνο για τους έχοντες άμεση ανάγκη συνεπαρχιώτες, κατ’ εξαίρεση όμως θα το διαθέτει στο Κράτος σε καιρό εμπόλεμης κατάστασης της χώρας μας ή σοβαρών Εθνικών συμφορών από σεισμούς, επιδημίες κ.λ.π.

Η Αμαριώτική Στέγη και η Τράπεζα αίματος θα διευθύνονται και θα διαχειρίζονται από την Ομοσπονδία με όργανα που αυτή θα διορίζει μέσα από τους κόλπους της και από κανονισμούς λειτουργίας, που αυτή θα καταρτίσει, βάσει της σχετικής Νομοθεσίας.

Η Ομοσπονδία, για να υποβοηθήσει την υλοποίηση των σκοπών της μπορεί να οργανώνει Πανελλήνια ή Παγκόσμια συνέδρια του Αμαριώτικου στοιχείου,

Πνευματικές και Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εορτασμούς ιστορικών επετείων, εκθέσεις, φεστιβάλ, να εκδίδει βιβλία, περιοδικά έντυπα, εφημερίδα και άλλες εκδηλώσεις που αφορούν τα Σωματεία – Μέλη της την Επαρχία Αμαρίου για την ιστορία τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της.

 

Άρθρο 3. ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

Μέλη της Ομοσποδίας γράφονται με αίτησή τους ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Σωματεία (Σύλλογοι και Σύνδεσμοι) των Αμαριωτών, που εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Πειραιά και που έχουν ομοειδής  σκοπούς με εκείνους της Ομοσπονδίας.

Για την εγγραφή του Σωματείου ως μέλους χρειάζεται:

3η σελ καταστατικού

α) Αίτηση για την εγγραφή του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

β) Καταστατικό του Σωματείου.

γ) Πρακτικό απόφασης της Γενικής αυτού Συνέλευσης σχετικό με την εγγραφή του στην Ομοσπονδία και

δ) Κατάσταση που θα περιλαμβάνει την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Της Ομοσπονδίας αποφασίζει, αιτιολογώντας την απόφασή του, για έγκριση ή απόρριψη της αίτησης εγγραφής, και απαντά σχετικώς με επιστολή του το αργότερο σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία που κατατέθηκε η αίτηση. Αν η απόφαση είναι απορριπτική, το ενδιαφερόμενο Σωματείο έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μέσα σ’ ένα μήνα από τότε που γνωστοποιήθηκε η απορριπτική απόφαση. Η Γενική Συνέλευση στην πρώτη της συνεδρίαση αποφασίζει, αιτιολογώντας την απόφασή της.

 

Άρθρο 4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να διαγράφει το Σωματείο – Μέλος της, που καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής δύο χρόνων.

2. Στην περίπτωση που το Σωματείο – Μέλος δεν συμμορφώνεται με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας είτε με τις διατάξεις της περί Σωματείων Νομοθεσίας, ή καταστρατηγεί αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να καλέσει το σωματείο αυτό για διευκρινίσεις, δίδοντας προθεσμία ενός μηνός. Ύστερα από την διευκρίνιση ή όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία που δόθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά, αιτιολογώντας την απόφασή του. Ποινές που μπορεί να επιβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

α) απλή παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) προσωρινή διαγραφή μέχρι 2 χρόνων και δ) οριστική διαγραφή. Το μέλος που τιμωρήθηκε έχει το δικαίωμα όπως προσφύγει στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Κατά πάσα περίπτωση το τιμωρούμενο μέλος δικαιούται να προσφύγει δικαστικώς, καθ’ ας περιπτώσεις προβλέπεται τούτο από του Νόμου.

Σωματείο – Μ έλος που θα τιμωρηθεί με οριστική διαγραφή, χάνει τα δικαιώματά του επί της περιουσίας της Ομοσπονδίας και ουδέν δικαίωμα έχει επ’ αυτής.

3. Η αποχώρηση του Σωματείου – Μέλους από την Ομοσπονδία μπορεί να γίνει ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνοδευόμενη με σχετική νομότυπη απόφαση της Γενικής αυτού Συνέλευσης.

4η σελ καταστατικού

Η αποχώρηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να γνωστοποιείται (3) τρείς τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Σωματείο – Μέλος για να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία δεν πρέπει να έχει ταμειακές εκκρεμότητες.

Σωματείο – Μέλος που εξήλθε ουδέν δικαίωμα έχει επί της περιουσίας της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Κάθε Σωματείο – Μέλος έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και από τον Νόμο.

Πρωταρχική και βασική υποχρέωση κάθε Σωματείου – Μέλους και των αντιπροσώπων του είναι η συμμόρφωση με το καταστατικό αυτό και τις διατάξεις της περί Σωματείων Νομοθεσίας.

2. Κάθε Σωματείο – Μέλος εισφέρει στην Ομοσπονδία ετήσια συνδρομή της οποίας το ποσό θα καθορίζεται εκάστοτε από την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Η ετήσια συνδρομή θα πληρώνεται το πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους. Για την πρώτη χρήση, από την ισχύ του καταστατικού αυτού, η ετήσια συνδρομή ορίζεται εις πέντε χιλιάδες δραχμές (5.000) και θα καταβάλλεται κατά την εγγραφή κάθε Σωματείου – Μέλους.

3. Ο κομματισμός και οι πολιτικές διενέξεις είναι ασυμβίβαστες με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ομοσπονδίας. Η διάταξη αυτή θεωρείται βασική και θεμελιακή για όλα τα Σωματεία – Μέλη και τους αντιπροσώπους των και η παράβαση της έχει σαν συνέπεια την προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της αντιπροσώπευσης και της ανάμειξης με οποιοδήποτε τρόπο στις υποθέσεις της Ομοσπονδίας, όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο ή την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του καταστατικού αυτού όταν πρόκειται να καταλογιστεί ευθύνη στο Σωματείο – Μέλος.

4. Τα Σωματεία – Μέλη δικαιούνται να παρίστανται δια των αντιπροσώπων τους, στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας, να παίρνουν το λόγο, να ψηφίζουν εφ’ όλων των ζητημάτων, να εκλέγουν και να εκλέγονται, βάσει των διατάξεων του Καταστατικού αυτού και του Νόμου.

 

Άρθρο 6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Κάθε Σωματείο – Μέλος εκπροσωπείται στην Ομοσπονδία από πέντε (5) εκπροσώπους – αντιπροσώπους αυτού. Εκ των εκπροσώπων –

5η σελ καταστατικού

αντιπροσώπων αυτών οι τρείς (3) είναι μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου οριζόμενοι από το Δ.Σ. του Σωματείου – Μέλους και οι δύο (2) τακτικά μέλη του Σωματείου – Μέλους, εκλεγόμενα για το σκοπό αυτό από την Γενική Συνέλευση κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται και τα δύο (2) αυτά μέλη να είναι και μέλη του Δ.Σ. ΤΟΥ Σωματείου – Μέλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Σωματείου – Μέλους υποχρεούται να υποβάλει στην Ομοσπονδία κατάσταση των ως άνω αντιπροσώπων – εκπροσώπων αυτού, εντός μηνός από της ημέρας της εκλογής των, με σχετική αναφορά ότι τα πρόσωπα αυτά ορίζονται και εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν το Σωματείο – Μέλος στην Ομοσπονδία.

Η κατάσταση αυτή απαραιτήτως πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία (μετά των διευθύνσεων και τηλεφώνων) ενός εκάστου εκπροσώπου – αντιπροσώπου, ως και την ιδιότητα αυτού στο Σωματείο – Μέλος και να συνοδεύεται με αντίγραφο των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. αυτού δια τα μέλη τα οποία εκλέγει έκαστο όργανο του Σωματείου – Μέλους.

 

Άρθρο 7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΤΗΣ

Τα όργανα Διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών της

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της και

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 8. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

1. Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας και συγκροτείται από τους αντιπροσώπους που ορίζονται από το άρθρο 6 του καταστατικού αυτού.

2. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε Τακτικές, που συγκαλούνται μέσα στο Μάρτιο κάθε χρόνου και σε Έκτακτες, που συγκαλούνται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, όταν αποφασίσει πως υπάρχει σοβαρή ανάγκη ή όταν το ζητήσουν με αίτηση τους τουλάχιστον το 1/3 των Σωματείων – Μελών, που θα είναι και ταμειακά τακτοποιημένα. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εντός μηνός από της σχετικής απόφασης ή αίτησης.

3. Στην πρόσκληση για σύγκληση τόσο της τακτικής, όσο και της έκτακτης Γ.Σ. πρέπει να γράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν και τα οποία θα αποτελούν θέματα ημερήσιας διάταξης, είτε αυτά έχουν ζητηθεί από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, είτε από τα Σωματεία – Μέλη.

6η σελ καταστατικού

4. Στις συνεδριάσεις των Τακτικών και Εκτάκτων Γ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορούν να βρίσκονται να συζητούν και να αποφασίζουν τα Σωματεία – Μέλη, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

5. Η Γ.Σ., ως κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας, έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και αποφασίζει για κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού. Ειδικότερα εκλέγει και παύει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, τροποποιεί το καταστατικό, δίδει ερμηνείες σε αμφισβητούμενες διατάξεις, εγκρίνει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και τον προϋπολογισμό, καθορίζει την ετήσια συνδρομή των μελών της και εγκρίνει ή απορρίπτει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής. Επίσης αποφασίζει την αποδοχή ή απόρριψη προσφυγής Σωματείου – Μέλους που έχει διαγραφεί ή τιμωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γ.Σ. ορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνόδου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σημειώνει ότι σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, θα επαναληφθεί η Γ.Σ. ύστερα από οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

2. Η πρόσκληση είναι ατομική σε κάθε ένα από τα Σωματεία – Μέλη της Ομοσπονδίας και στέλνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη σύγκλησή της, όταν πρόκειται για τακτική Γ.Σ., και 15 ημέρες τουλάχιστον όταν πρόκειται για έκτακτη Γ.Σ.

3. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των Σωματείων – Μελών, που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους στην Ομοσπονδία.

Το Σωματείο- Μέλος θεωρείται ότι εκπροσωπείται με την παρουσία τριών(3) τουλάχιστον εκπροσώπων του.

4. Όταν δεν σημειωθεί απαρτία, όπως ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται, χωρίς νέα πρόσκληση, ύστερα από οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. λογίζεται πως βρίσκεται σε απαρτία όσα Σωματεία – Μέλη και αν παραστούν.

5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται κατά απόλυτον  πλειοψηφίαν εκείνων που παρευρίσκονται στην σύνοδο και έχουν δικαίωμα ψήφου.

7η σελ καταστατικού

Άρθρο 10. ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε.

1. Η τακτική Γ.Σ. γίνεται τον μήνα Μάρτιο και εκλέγει για δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και την τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή.

2. Πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες η Γ.Σ. εκλέγει με ανάταση των χεριών τον Πρόεδρό της, την τριμελή εφορευτική επιτροπή και τον πρακτικογράφο.

3. Οι υποψηφιότητες  για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται με επιστολή των υποψηφίων αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο την Ομοσπονδίας, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Κατάλογος των υποψηφίων τοιχοκολλάται στα γραφεία της Ομοσπονδίας και μοιράζεται πριν από την Συνέλευση στους εκπροσώπους των Σωματείων – Μελών.

 

Άρθρο 11. ΕΚΛΟΓΕΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν οι αντιπρόσωποι των Σωματείων – Μελών, οι οποίοι τα εκπροσωπούν βάσει του άρθρου 6 του καταστατικού αυτού.

2. Η ψήφιση γίνεται με σταυρό προτίμησης μπροστά στ’ όνομα του υποψηφίου.

3. Κάθε ψηφοφόρος υποχρεούται να ψηφίσει ένα τουλάχιστον από τους υποψηφίους κάθε Σωματείου – Μέλους, και μέχρι τρείς (3) για την εξελεγκτική επιτροπή από διαφορετικό Σωματείο – Μέλος ο καθένας τους.

Μη τηρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων το ψηφοδέλτιο κρίνεται άκυρο.

4. Μόλις τελειώσει η ψηφοφορία η τριμελής εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στην καταμέτρηση των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας. Από κάθε Σωματείο – Μέλος εκλέγεται ένας και μόνο εκείνος που πήρε τους περισσότερους ψήφους, σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Ο αμέσως επόμενος είναι αναπληρωματικός. Αν όμως απαιτηθεί, λόγω περιορισμένου αριθμού υποψηφιοτήτων Σωματείων – Μελών, να συμπληρωθεί υπόλοιπο εδρών μέχρι του αριθμού επτά (7) που καθορίζει το άρθρο 12 παράγραφος 2 του καταστατικού αυτού, τότε εκλέγονται να καταλάβουν το υπόλοιπο των εδρών οι λαβόντες τους περισσότερους ψήφους εκ των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα Σωματείου – Μέλους που εκπροσωπούν.

8η σελ καταστατικού

5. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρακτικό των αρχαιρεσιών και των αποτελεσμάτων τους και παραδίδει αυτό στον πλειονοψηφήσαντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση ισοψηφίας το πρακτικό παραδίδονται στον κατά ηλικία μεγαλύτερο.

 

Άρθρο 12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΜΕΛΗ – ΘΗΤΕΙΑ

1. Για την σωστή εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Σωματείων – Μελών, ανακηρύσσονται  τόσοι σύμβουλοι –Μέλη του, όσα τα Σωματεία – Μέλη τα οποία έχουν υποβάλει υποψηφιότητες. Ως σύμβουλος εκπρόσωπος του Σωματείου – Μέλους ανακηρύσσεται εκείνος που πήρε τους περισσότερους ψήφους από τους υποψήφιους του Σωματείου του.

2. Για την ομαλή Διοίκηση και λειτουργία της Ομοσπονδίας δεν μπορεί οι Σύμβουλοι που συγκροτούν Διοικητικό Συμβούλιο για την Ομοσπονδία να είναι ολιγότεροι από επτά (7). Στην περίπτωση αυτή ποιοι Σύμβουλοι ανακηρύσσονται το καθορίζει το άρθρο 11 παράγραφος 4 του καταστατικού αυτού.

3. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή απομάκρυνσης Συμβούλου, την θέση του παίρνει ο πρώτος αναπληρωματικός του Σωματείου του. Αν η έδρα που θα κενωθεί ανήκει σε υπόλοιπο εδρών για συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου των επτά (7), όπως καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφο 4 του παρόντος, τότε την έδρα καταλαμβάνει ο επόμενος πλειοψηφήσας ανεξάρτητα Σωματείου – Μέλους που εκπροσωπεί.

4. Ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος μέσα σε οκτώ (8) ημέρες καλεί τους εκλεγέντες για συγκρότηση σε σώμα. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, δύο αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο αναπληρωτής Γραμματέας, ο Ταμίας και ο αναπληρωτής Ταμίας.

5. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

 

Άρθρο 13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Στην περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. δεν συμμορφώνεται με το καταστατικό αυτό ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς (3) κατά συνέχεια συνεδριάσεις του Δ.Σ., ύστερα από προφορική πρόταση τριών (3) τουλάχιστο από τα μέλη του, να απομακρύνει το μέλος αυτό. Τότε την θέση του παίρνει ο πρώτος αναπληρωματικός όπως ορίζει το άρθρο 12 παράγραφος 4 του καταστατικού αυτού.

2. Το μέλος που απομακρύνθηκε έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

9η σελ καταστατικού

Άρθρο 14. ΑΠΑΡΤΙΑ Δ.Σ.- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα 2/3 από τα μέλη του. Στην περίπτωση που δεν θα υπάρχει η απαρτία των 2/3 το Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στο ίδιο μέρος με την ίδια ημερήσια διάταξη, και θεωρείται πως βρίσκεται σε απαρτία  αν υπάρχει απλή πλειοψηφία.

2. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η γνώμη του Προέδρου.

3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα και έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρος.

4. Το Δ.Σ. διοικεί την Ομοσπονδία σύμφωνα με το καταστατικό αυτό, το Νόμο και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

5. Με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού  Γραμματέα υπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ. τα πρακτικά που καταγράφονται  στο τηρούμενο βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων.

6. Με απόφαση του Δ.Σ. ανατίθεται αρμοδιότητες εργασίας για την Ομοσπονδία σε μέλη του Δ.Σ.

 

Άρθρο 15. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Πρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως – δρώντες από κοινού (συλλογικώς ) – την Ομοσπονδία σε κάθε Αρχή και Δικαστήριο και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των έκτακτων Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους, δίδει και αφαιρεί το λόγο, εισηγείται θέματα και στις περιπτώσεις διαφωνίας θέτει το πρόβλημα σε ψηφοφορία. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και εγκρίνει την πληρωμή κάθε δαπάνης.

Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας και με τον Ταμία τις πιστώσεις και τα εντάλματα πληρωμών, ως επίσης και καταθέσεις ή αναλήψεις σε λογαριασμούς που τηρούνται σε Τράπεζες ή Ταμιευτήριο για την Ομοσπονδία.

3. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή εμποδίου.

 

Άρθρο 16. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ

1. Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο που κωλύεται ή απουσιάζει σ’ όλες του τις αρμοδιότητες. Τον Α’ Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο Β’

10η σελ καταστατικού

Αντιπρόεδρος.

2. Στην περίπτωση παραιτήσεως ή θανάτου του Προέδρου την θέση του παίρνει ο Α’ Αντιπρόεδρος.

3. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρεί ορισμένες αρμοδιότητες στον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο.

4. Η Γ.Σ. μπορεί να αναθέτει έκτακτες αρμοδιότητες ή ειδικές αποστολές στον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο.

 

Άρθρο 17. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο Γενικός Γραμματέας κρατά και ενημερώνει τα βιβλία της Ομοσπονδίας δηλαδή το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων, το μητρώο των μελών, το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. και το αρχείο. Συντάσσει και καταγράφει τα πρακτικά στα βιβλία. Είναι υπεύθυνος για την σφραγίδα της Ομοσπονδίας. Αλληλογραφεί, υπογράφοντας τα έγγραφα με τον Πρόεδρο. Συντάσσει και υποβάλει στο Δ.Σ. κάθε χρόνο την έκθεση των πεπραγμένων. Υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Και φροντίζει με τον Πρόεδρο να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.. Τέλος έχει την επιμέλεια των γραφείων της Ομοσπονδίας.

2. Ο αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει σ’ όλα του τα δικαιώματα και καθήκοντα τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται και παίρνει την θέση του σε περίπτωση παραιτήσεως ή θανάτου.

Ο αναπληρωτής Γραμματέας μπορεί να αναλαμβάνει ορισμένες αρμοδιότητες που τυχόν θα του αναθέσει ο Γενικός Γραμματέας – υποβοηθώντας αυτόν στο έργο του.

 

Άρθρο 18. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΜΙΑ

1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση βιβλίου εσόδων και εξόδων και κάθε ταμειακού βιβλίου που προβλέπει ο Νόμος. Φροντίζει και εισπράττει κάθε έσοδο της Ομοσπονδίας εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης. Πληρώνει κάθε δαπάνη εκδίδοντας εντάλματα πληρωμής, τα οποία υπογράφει ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο ίδιος.

Κάθε πληρωμή πρέπει να είναι πάντοτε αιτιολογημένη και να συνοδεύεται με δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται του εντάλματος πληρωμής.

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου ο ταμίας υποβάλλει στο Δ.Σ. απολογισμό για την χρήση που τελείωσε και σχέδιο προϋπολογισμού της νέας χρήσης. Το σχέδιο αυτό ύστερα από την επεξεργασία από το Δ.Σ. υποβάλλεται για έγκριση στην Γ.Σ..

11η σελ καταστατικού

3. Ο Ταμίας κάνει καταθέσεις και αναλήψεις, προσυπογραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για λογαριασμό της Ομοσπονδίας σε Τράπεζες ή στο Ταμιευτήριο. Για τις τρέχουσες ανάγκες κρατά στα χέρια του, με πλήρη ευθύνη του, ποσό το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

4. Ο αναπληρωτής Ταμίας αναπληρώνει σ’ όλα του τα δικαιώματα και καθήκοντα τον Ταμία, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και παίρνει την θέση του σε περίπτωση παραιτήσεως.

 

Άρθρο 19. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή της οποίας η θητεία είναι διετής, είναι τριμελής και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας και στο τέλος του χρόνου υποβάλει στο Δ.Σ. την έκθεση της διαχειριστικής χρήσης που διαβάζεται στην ετήσια Γ.Σ. για να εγκριθεί.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται, όπως ορίζουν τα άρθρα 10 και 11 του καταστατικού αυτού. Τακτικά μέλη της είναι οι τρείς πρώτοι κατά σειρά πλειοψηφίας και οι επόμενοι είναι αναπληρωματικά μέλη της. Τόσο τα τακτικά, όσο και τα αναπληρωματικά μέλη, πρέπει να προέρχονται από διαφορετικά Σωματεία – Μέλη.

 

Άρθρο 20. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται κατά την Γ.Σ. των αρχαιρεσιών, όπως ορίζει το άρθρο 10 του καταστατικού αυτού και έχει ως αποκλειστικό έργο την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και του Νόμου.

Για τον σκοπό αυτό παίρνει την κάλπη από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, όπως και τα φάκελλα και τα ψηφοδέλτια και τα μοιράζει στους εκλέκτορες. Εποπτεύει για την καλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, ενεργεί τη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακηρύσσει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους επιτυχόντες κατά περίπτωση. Στην συνέχεια συντάσσει τη σχετική έκθεση και την παραδίνει μαζί με τα ψηφοδέλτια και το άλλο εκλογικό υλικό στον πλειονοψηφήσαντα Σύμβουλο, τελειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το έργο της.

2. Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να εκλεγεί ως μέλος του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να προέρχονται από διαφορετικά Σωματεία – Μέλη.

12η σελ καταστατικού

Άρθρο 21. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

1. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα με την επωνυμία της Ομοσπονδίας μετά την ένδειξη «Υποψήφιοι Διοικητικού Συμβουλίου» αναφέρονται κατά αλφαβητική σειρά τα Σωματεία – Μέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητες στις αρχαιρεσίες. Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων του κάθε Σωματείου – Μέλους γράφονται με αυστηρή αλφαβητική σειρά κάτω από το Σωματείο – Μέλος που εκπροσωπούν.

2. Ακολουθεί η ένδειξη «Υποψήφιοι Εξελεγκτικής Επιτροπής» και στην συνέχεια αναφέρονται τα σωματεία και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Τα φάκελλα των ψηφοδελτίων έχουν ίδιο μεταξύ τους σχήμα και χρώμα χάρτου και φέρουν την σφραγίδα της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 22. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και όλων των Επιτροπών που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό είναι τιμητικές και άμισθες. Όμως τα έξοδα που θα δημιουργηθούν κατά την διεκπεραίωση των υπηρεσιών βαρύνουν την Ομοσπονδία και προϋπολογίζονται και εγκρίνονται με αποφάσεις του Δ.Σ..

2. Για την καλή λειτουργία των γραφείων της Ομοσπονδίας είναι δυνατό το Δ.Σ. με απόφασή του να διορίσει προσωπικό για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Τα καθήκοντα και η δαπάνη που θα απαιτηθεί, βαρύνει την Ομοσπονδία και καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ..

 

Άρθρο 23. ΠΟΡΟΙ

1. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:α) Οι ετήσιες συνδρομές των Σωματείων – Μελών, β) οι προαιρετικές έκτακτες εισφορές, γ) οι υποχρεωτικές έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., δ) τα έσοδα από χοροεσπερίδες, εκδρομές, εορτές, τόκους κ.λ.π., ε) δωρεές και κληροδοτήματα και στ) κάθε άλλη πρόσοδος που μπορεί να προέρχεται από οποιονδήποτε.

2. Οι κληρονομιές γίνονται δεκτές «επ’ ωφελεία απογραφής».

Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές με όρους γίνονται δεκτές ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από την Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία των μελών της.

13η σελ καταστατικού

Άρθρο 24. ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ – ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

1. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί με απόφασή του να ανακηρύσσει μεγάλους ευεργέτες, ευεργέτες και δωρητές φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που προσφέρουν χρηματικά ποσά, κινητά ή ακίνητα, για την υποβοήθηση των σκοπών της Ομοσπονδίας.

2. Δωρητές ανακηρύσσονται εκείνοι που προσφέρουν ποσά ή είδη αξίας μέχρι 100.000 δρχ.. Ευεργέτες από 100.000 μέχρι 500.000 και μεγάλοι ευεργέτες, όσοι προσφέρουν πάνω από 500.000 δρχ..

3. Τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ..

4. Τα ονόματα των ευεργετών και μεγάλων ευεργετών της Ομοσπονδίας γράφονται σε πίνακα που τοποθετείται σε εμφανή σημείο των γραφείων της Ομοσπονδίας.

5. Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη της Ομοσπονδίας, όσοι προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ομοσπονδία και στην Επαρχία Αμαρίου γενικά, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής.

 

Άρθρο 25. ΒΙΒΛΙΑ

1. Η Ομοσπονδία τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.

δ) Βιβλίο Ταμείου και

ε) Βιβλίο μητρώο Σωματείων – Μελών της.

2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει με απόφασή του την τήρηση και οιουδήποτε άλλου βιβλίου που κρίνει αναγκαίο.

 

Άρθρο 26. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Ομοσπονδία έχει κυκλική σφραγίδα που γράφει κυκλικά την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΑΡΙΟΥ» και στην μέση το χρόνο ίδρυσης (1984) και εικονίζει ένα κλαδί ελιάς.

 

Άρθρο 27. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1. Η Ομοσπονδία διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της κατά τις διατάξεις του Νόμου.

14η σελ καταστατικού

2. Η περιουσία της διαλυμένης Ομοσπονδίας δίδεται στο Σωματεία – Μέλη που την απαρτίζουν στο χρόνο της διάλυσης. Ο τρόπος εκτιμήσεως και η διάθεση της περιουσίας καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

 

Άρθρο 28. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτόν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης αυτού. Για την λήψη υπό της Γενικής Συνέλευσης απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία των ημίσεως τουλάχιστον των ταμειακών τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνον μετά την εγγραφή αυτής στο βιβλίο περί Σωματείων το τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας αυτού (Αθήνα), κατά τις διατάξεις του Νόμου.

 

Άρθρο 29. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκείνα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό αυτό ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 30. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι πρώτες εκλογές θα γίνουν εντός έξι (6) μηνών μετά από την αναγνώριση της Ομοσπονδίας.

2. Οι πρώτοι αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πρώτες εκλογές της, θα ορισθούν από τα Δ.Σ. των Σωματείων – Μελών.

3. Από την ημέρα της ίδρυσης της Ομοσπονδίας μέχρι την ημέρα των πρώτων της εκλογών, η Ομοσπονδία θα διοικείται από την Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει ένας αντιπρόσωπος από κάθε Σωματείο – Μέλος, τον οποίο θα ορίσει το Δ.Σ. του Σωματείου του.

4. Το καταστατικό αυτό έχει τριάντα (30) άρθρα μαζί με το άρθρο αυτό διαβάστηκε και υπογράφτηκε όπως παρακάτω.

 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 1986

Τ α   ι δ ρ υ τ ι κ ά   μ έ λ η

Αριθμός Προβολών: 551