ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αγ. Φωτεινή, Δήμου Αμαρίου, Ρεθύμνου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κκ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 πμ   στα γραφεία της Εταιρείας στην Αγ. Φωτεινή του Δήμου Αμαρίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος

Λύση ή Συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας και λοιπά επείγοντα θέματα

    Οι κκ μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε  (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση ή να προσκομίσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα.
    Τέλος οι κκ. Μέτοχοι οφείλουν μα προσκομίσουν στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους

Αγ. Φωτεινή  29-01-2017  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αλέξανδρος Προβιάς

Αριθμός Προβολών: 5