Ψήφισαν 19 χωριά – μέλη με 55 ψηφοφόρους από τους οποίους τα 46 ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα ενώ τα 9 άκυρα. Λευκά δεν βρέθηκαν .
Εξελεκτική Επιτροπή

Τέλος, ενημερώθηκε ο πλειοψηφών Κος Μουρτζανός Μιχ. Βασίλειος ο οποίος οφείλει ως ορίζει το καταστατικό να καλέσει σε συνεδρίαση τους πλειοψηφώντες υποψηφίους ανά χωριό για να συγκληθούν σε σώμα και να εκλέξουν το νέο Δ.Σ.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Προβολών: 458