Άγιος Ιωάννης Χλωρός, του έτους 1743

 

Όποιος ψάχνει, όλο και κάτι βρίσκει. Το παρακάτω έγγραφο έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία, γιατί επιβεβαιώνει την πρόσθετη ονομασία του χωριού πριν από 280 χρόνια, δηλαδή το έτος 1743, σε Άγιος Ιωάννης Χλωρός, αλλά και την ύπαρξη οικογένειας Αναγνώστη Λιμάκι. Τόσο για την πρόσθετη ονομασία σε Χλωρός ή Χλιαρός, όσο και  για την ύπαρξη οικογενειών Λίμα έχουνε καταγραφεί αρκετά ιστορικά στοιχεία-ντοκουμέντα στα εκδοθέντα βιβλία μου. Από διασωθέντα έγγραφα προκύπτει ότι, οικογένεια Λίμα ήτανε υπαρκτή και ονομαστή στον Άγιο Ιωάννη Χλιαρό Αμαρίου (Ιερεμίας Λίμας, Αναγνώστης Λίμας, Κωσταντής Λίμας, π. Μάρκος Λίμας). Πιο συγκεκριμένα : Απόγονοι της οικογένειας Λίμα από τον οικισμό Παραδείσι Μελάμπων, μετοικήσανε στον οικισμό Άγιος Ιωάννης Χλιαρός Αμαρίου Ρεθύμνου, από τους οποίους άλλοι διατηρήσανε το επώνυμο Λίμα και άλλοι το μεταπλάσανε σε Παραδεισανός, συνώνυμο του οικισμού Παραδείσι. Η αναφερόμενη στο έγγραφο αντιδικία, αφορά χωράφι προφανέστατα στο τοπωνύμιο «Αληδολάκια» του Αγίου Ιωάννη, που συνορεύει με την εδαφική περιφέρεια του Βυζαρίου, ιδιοκτησιών Φραγκάκιδων και Παραδεισανήδων (Λιμάκιδων) του Αγίου Ιωάννη. Το έγγραφο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΒΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. φ 378/26-3-1932 και είναι καταχωρημένο σε έκδοση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης το έτος 1995. Διαβάστε το .

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΕΡΟΔΙΚΕΊΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 17ος – 18ος αι

301

ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ

20 Μαϊου 1156 (1743)

 

Εκ των κατοίκων του χωρίου Βυζάρι της Επαρχίας Αμαρίου τα παιδιά του Μιχαήλη Φραγκάκι, Κωνσταντής και Μανώλης και Γιάννης και Δεσποινιά και Γεώργης και Αγάπη δια του πληρεξουσίου των Μιχαήλη Φραγκοπούλου του Γεώργη, ενώπιον του Ιεροδικείου καταγγέλουν τον εκ του χωρίου Αγίου Ιωάννου Χλωρού Αναγνώστην Λιμάκι του Μανώλη και ο πληρεξούσιος λέγει τα εξής : «Εις το χωρίον Βυζάρι ένα κομμάτι χωράφι ήτο κτήμα του θείου των εντολέων μου Τζουγάνη, ο οποίος απέθανε χωρίς παιδιά και επειδή είνε αδελφός του πατρός των εντολέων μου Μιχάλη το κληρονομούν ούτοι. Εν ω δε οι εντολείς μου το κατέχουν από είκοσι ετών επήγε και το κατέλαβεν ο Λιμάκις. Ζητούμεν να ερωτηθή και να εξετασθή και να μας αποδοθή το δίκαιον»

Ο Ιεροδίκης

Προς απόδειξιν της αναφοράς του πληρεξουσίου ζητώ μάρτυρας. Παρόντες ευρίσκονται εκ των προκρίτων ο Γεώργης και Γιάννης Παντελάκις του Παντελή. Ορκισθέντες ενώπιον του πληρεξουσίου των εναγόντων και του εναγομένου κατέθεσαν όπως διετυπώθη η αναφορά  Μετά την κατάθεσιν

Αποφασίζω

Επιδικάζω εις τους ενάγοντας το αναφερόμενον χωράφι κατά την αναφοράν του πληρεξουσίου των και απορρίπτω τους ισχυρισμούς του εναγομένου.

Ο Ιεροδίκης

ΝΑΤΗΦ ΕΦΕΝΤΗΣ

 

ΒΗΜΑ Ρ. φ 378/26-3-1932

Αύγουστος του 2021                    Σταύρος Φωτάκης

Αριθμός Προβολών: 16