Γραφείο Δημάρχου

Πληροφορίες: Γ. Λουτριανάκης

Ταχ. Δ/νση: Αγία Φωτεινή

Τ.Κ.  74061

Τηλ:   2833340201

Φαξ:  2833022104

e-mail: info@amari.gov.gr

Αγία Φωτεινή 31/08/2020

Αριθ. Πρωτ.:  3671

 

 

 

 

 

 

 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 316/2020

 

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

      Αφού έλαβε υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Νόμου 4555/19-7-2019 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) » (Α΄133),αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σ’ αυτούς ο Δήμαρχος.
 2. Την υπ’ αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου33  ν. 4483/2017 , αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 68, του Ν.4555/2018, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν (4) Αντιδήμαρχοι.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2γ του ν. 4623/2019 όπως αντικατέστησε το άρθρο 59 παρ. 4 του Ν.3852/2010.
 6. Τις πολλές και διευρυμένες αρμοδιότητες του Δήμου Αμαρίου.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρίου (ΦΕΚ 2123/22-09-2011 όπως τροποποιήθηκε ΦΕΚ 3113 Β’/28-07-2020)

 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

      Α. Ορίζει  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  του  επιτυχόντος  συνδυασμού  «ΑΜΑΡΙ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ » κ. Ιερωνυμάκη Ασημένια του Δημητρίου, κ. Κλάδο Βασίλειο του Εμμανουήλ, κ. Κουρκουλό Παύλο του Ευστρατίου  και κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Αντιδημάρχους Δήμου Αμαρίου από 01-09-2020 έως 31-08-2021 και τους μεταβιβάζει  την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

 

 1. Στην κ. Ιερωνυμάκη Ασημένια του Δημητρίου μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

 

 • Την ευθύνη για την διαχείριση, συντήρηση, εποπτεία οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη αποκομιδής και Διαχείριση των απορριμμάτων στην πηγή σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς του Δήμου Αμαρίου, θέματα Περιβάλλοντος  του Δήμου, της ανακύκλωση (Εναλλακτική Δημοτικών αποβλήτων Συσκευασίας), την ευθύνη διαχείρισης συντήρησης των απορριμματοφόρων και του προσωπικού που απασχολείται στην αποκομιδή.
 • Την ευθύνη για τις προμήθειες του Δήμου πλην αυτές που αφορούν την ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, βιολογικούς.
 • Την ευθύνη κατανομής του εργατοτεχνικού προσωπικού (οδηγοί, χειριστές, εργάτες γενικών καθηκόντων κ.τ.λ.).
 • Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας της καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο  κ.   Ψαρουδάκη Εμμανουήλ.

 

 1. Στον κ. Κλάδο Βασίλειο του Εμμανουήλ μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

 

 • Την ευθύνη Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτροφωτισμού.
 • Την ευθύνη για την οδική σήμανση και γενικότερα τα κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου Αμαρίου.

 

 

 

 

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Κουρητών και να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Κουρητών.
 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων στη Δ.Ε. Κουρητών.
 • Την υπογραφή σε θέματα αρμοδιότητας του.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο κ. Κουρκουλό Παύλο.

 

 1. Στον κ. Κουρκουλό Παύλο του Ευστρατίου μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

 

 • Την ευθύνη σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την παρακολούθηση – εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στο Δήμο.
 • Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη της διαφύλαξης και της διαχείρισης της Δημοτικής  Περιουσίας.
 • Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων στη Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την υπογραφή για θέματα της αρμοδιότητας του.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο κ. Κλάδο Βασίλειο.

 

 1. Στον κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

 

 • Την ευθύνη Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
 • Την ευθύνη για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αρωγής Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Υγείας.
 • Την ευθύνη για θέματα Παιδείας, και δια Βίου Μάθησης του Δήμου.
 • Την ευθύνη για την  Τουριστική Προβολή του Δήμου.
 • Την ευθύνη για Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου.
 • Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.

 

 

 

 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την Αντιδήμαρχο κ. Ιερωνυμάκη Ασημένια.

 

 

 

Β. Ορίζει ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους από 01-09-2020 έως 31-08-2021 της πλειοψηφίας και μεταβιβάζει:

 

 1. Στον κ. Σταθωράκη Γεώργιο του Εμμανουήλ την αρμοδιότητα:
 • Την ευθύνη των θεμάτων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – ΟΓΑ -ΕΦΚΑ – ΕΛΓΑ.

 

2.Στην κ. Τρουλλινού Κυριακή του Γεωργίου την αρμοδιότητα:

 • Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού – Εθελοντισμού- Αθλητισμού.

 

3.Στον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο του Σταματίου την αρμοδιότητα:

 • Την ευθύνη για Ύδρευση – Άρδευση – Αντλιοστάσια – Αποχέτευση – Βιολογικούς Δήμου Αμαρίου, του προσωπικού που απασχολείται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες (Τεχνίτες υδραυλικοί, υδρονομείς) όπως επίσης τις προμήθειες που αφορούν τον τομέα αυτό.

 

 1. Στην κ. Χαριτάκη – Μανουσάκη Ζηνοβία του Αντωνίου την αρμοδιότητα:
 • Την ευθύνη Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμαρίου.

 

Γ.      Η παρούσα να  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                        

                                         Ο Δήμαρχος Αμαρίου                                                                        

 

 

Παντελής  Μουρτζανός

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :                                                                                                

 1. Ενδιαφερόμενους.
 2. Υπηρεσίες του Δήμου.

 

Αριθμός Προβολών: 35