π. Μιχαήλ Μαρκάκις, εφημέριος Αγίου Ιωάννη Χλιαρού Αμαρίου, 1842&1864

 

Σε προηγούμενες εργασίες μου, έχω αναφερθεί με λεπτομερή στοιχεία, όσα κατάφερα να συγκεντρώσω, για τους ιερείς (παπάδες) που υπηρετήσανε τις εκκλησίες του χωριού μου, τον Άγιο Ιωάννη Αμαρίου Ρεθύμνου, σε διάφορες χρονικές περιόδους.  Ένας απ’ αυτούς υπήρξε και ο π. Μιχάλης που σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες καταγότανε από το χωριό Μέλαμπες. Ο π. Μιχάλης Μαρκάκις ήρθε από τις Μέλαμπες,  παντρεύτηκε στον Άϊ Γιάννη την κόρη ενός Λίμμα και στη συνέχεια παρέμεινε και λειτουργούσε σ’ αυτό. Είναι γεγονός ότι, στο χωριό Μέλαμπες υπάρχουνε και σήμερα οικογένειες με το επώνυμο Μαρκάκις.

Η ύπαρξη του π. Μιχάλη επιβεβαιώνεται και από γραπτές πηγές προερχόμενες από διάφορα έγγραφα της Ιεράς Μονής Ασωμάτων.  Το ένα από αυτά έχει χρονολογία το έτος 1842 [1] και αναφέρει την καταγραφή χωραφιών της Μονής που αγοραστήκανε από τους Βαθιακιώτες (κάτοικοι του χωριού Βαθιακό), όπως αναφέρει, με μάρτυρες κατοίκους από τα χωριά της επαρχίας Αμαρίου.  Από το χωριό «Άγιος Ιωάννης Παππά Μιχαήλ» υπογράφει ως μάρτυρας.

Το άλλο έγγραφο όπως αναφέρεται είναι [2]: «Πρακτικόν των προκρίτων της Επαρχίας Αμαρίου περί των εκπαιδευτικών ζητημάτων αυτής συνελθόντων εν τη Ι.Μ. των Ασωμάτων και λαβόντων απόφασιν περί της Εφορευτικής των Σχολείων Επιτροπής».  Το έγγραφο αυτό έχει ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 1864 και μεταξύ των πληρεξουσίων αντιπροσώπων των χωριών της επαρχίας Αμαρίου που το υπογράφουνε συμπεριλαμβάνεται και από «Άγιος Ιωάννης Χλιαρός παπά Μιχαήλ», με επεξήγηση στην Τουρκική γλώσσα «Μιχαήλ Μαρκάκι».

Όπως επιβεβαιώνεται από τα δύο αυτά έγγραφα που εντόπισα στις έρευνές μου και περιλαμβάνεται στα εκδοθέντα βιβλία μου : 1.Το χωριό μου Άγιος Ιωάννης ….[3] και 2.Στη βορεινάδα μιας κορφής ….. [4], πράγματι υπήρξε στον Άγιο Ιωάννη ιερέας π. Μιχαήλ με το επώνυμο Μαρκάκις.

Θεώρησα σκόπιμο να τα δημοσιοποιήσω και ξεχωριστά, προκειμένου να τύχουνε ιδιαίτερης προσοχής, από όλους όσους ενδιαφέρονται..

 

      Νοέμβριος του 2021   Σταύρος Φωτάκης

 

Πηγές :

 

1.Εμμ. Γ. Γενεράλις, Επετηρίς……………. , Αθήνα 1941, σ. 47

2.Εμμ. Γ. Γενεράλις, Επετηρίς……………. , Αθήνα 1941, σ. 78

3.Σταύρος Ε. Φωτάκης. Το χωριό μου Άγιος Ιωάννης …..Ρέθυμνο 2006, σελ. 67-69

4.Σταύρος Ε. Φωτάκης. Στη βορεινάδα μιας κορφής ….. Ρέθυμνο 2015, σελ. 111-113

 

[1] . Εμμ. Γ. Γενεράλις, Επετηρίς……………. , Αθήνα 1941, σ. 47

[2] . Εμμ. Γ. Γενεράλις, Επετηρίς……………. , Αθήνα 1941, σ. 78

[3] .Σταύρος Ε. Φωτάκης. Το χωριό μου Άγιος Ιωάννης …..Ρέθυμνο 2006, σελ. 67-69

[4] .Σταύρος Ε. Φωτάκης. Στη βορεινάδα μιας κορφής ….. Ρέθυμνο 2015, σελ. 111-113

Αριθμός Προβολών: 18